INFOPRO School Cloud

ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ

เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลและการปฎิบัติงานของโรงเรียน ช่วยลดงานด้านเอกสาร
จึงทำให้โรงเรียน ครู อาจารย์ มีเวลาพัฒนาด้านการเรียนการสอนและใกล้ชิดนักเรียนเพิ่มขึ้น

ระบบครบถ้วนสมบูรณ์

ระบบถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการทางด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และทางด้านฟังก์ชันการทำงานต่างๆก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยครบทุกด้าน ทั้งทางด้านข้อมูลนักเรียน วิชาการ รายงานผลการเรียน บัญชีการเงิน

เป็นระบบที่มีการจัดเก็บฐานข้อมูล  ทำให้ข้อมูลอยู่ในที่ปลอดภัย เก็บได้ยาวนาน เรียกดูย้อนหลังได้

ติดตั้งใช้งานได้ทันที

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้ระบบนี้อยู่กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ บางโรงเรียนใช้ระบบนี้มากกว่า 24 ปีตั้งแต่ version 1 จนถึง version 9

นอกจากนี้ ระบบบริหารโรงเรียนแบบบูรณาการ INFOPRO School Cloud ยังได้รับรางวัลชนะเลิศซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Award ซึ่งเป็นเครื่องการันตีคุณภาพและประสิทธิภาพของ ระบบบริหารโรงเรียนแบบบูรณาการ INFOPRO School Cloud

29 ระบบย่อยเชื่อมต่อกัน

 

โดยแยกเป็นระบบหลัก และระบบเสริมดังนี้

*โรงเรียนสามารถเลือกซื้อระบบได้ตามความจำเป็น

ระบบหลัก

เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ประวัตินักเรียน ผู้ปกครอง บิดา มารดา ครูอาจารย์ เป็นต้น และสามารถใช้ในปฎิบัติงานโรงเรียน เช่น จัดชั้นเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน พิมพ์บัตรครู พิมพ์ label ชื่อที่อยู่ เป็นต้น 

ด้านงบประมาณ 

ผู้ใช้สามารถบันทึกงบประมาณรายรับ รายจ่ายไว้ในระบบ เมื่อมีรายรับ รายจ่ายเกิดขึ้น ระบบจะมีรายงานเปรียบเทียบ

ด้านการเงิน 

  1. สามารถออกใบแจ้งหนี้   เมื่อมีการบันทึกการรับเงิน สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ ระบบสร้างคู่บัญชีอัตโนมัติ และส่งไปลงบัญชีได้ ทยอยรับชำระได้ ทราบยอดค้างชำระ ยอดรายรับแบบ online​

  2. สามารถบันทึกรายจ่าย ออกใบสำคัญจ่าย ระบบสร้างคู่บัญชีอัตโนมัติ และส่งไปลงบัญชีได้

ด้านบัญชี 

ออกงบการเงินต่างๆ ได้แก่ งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน หรือ งบรายรับรายจ่าย

สามารถกำหนดผู้ใช้งานระบบ และสิทธิการใช้งาน สิทธิการเรียกดูข้อมูล ทำให้จัดแบ่งหน้าที่ บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเสริม

*เป็นระบบที่สามารถติดตั้งตั้งแต่ครั้งแรก หรือเพิ่มเติมภายหลังได้

ระบบสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านมือถือ

29. ACE ระบบเช็คเกรดผ่านมือถือ อ่านต่อ...

โรงเรียนสามารถสร้าง Crossbank Bill Payment

เพื่อแจ้งยอดค้างชำระของนักเรียนแต่ละคน สำหรับจ่ายผ่าน ธนาคาร และ QRCode Mobile Banking Application
รวมทั้งส่ง Email พร้อม Bill Payment ที่มี Barcode และ QR Code เพื่อแจ้งเตือนการชำระค่าเล่าเรียน

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของระบบ
INFOPRO School Cloud

iMac Screen
Infopro-logo-%5BConverted%5D_edited.png

โครงการเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

CONTACT US

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือขอชมการสาธิตระบบได้ที่

  • FacebookInfopro

 บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด

52 ซอยอินทามระ 21 ถนนสุทธิสาร
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

Infopro Business Solution Co.,Ltd
52 Inthamara 21 Suttisarn Road

Samsane Nai Phayathai

Bangkok 10400 Thailand 

infoprobs