top of page

Software Solutions

ซอฟต์แวร์ของเรา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประเภทธุรกิจของท่าน ที่จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผู้ใช้จริงแล้วมากกว่า 400 องค์กรทั่วประเทศ

INFOPRO ERP Cloud for Government Sector
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ มิติ
สำหรับองค์กรภาครัฐ

INFOPRO ERP Cloud for Enterprise
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ มิติ
สำหรับธุรกิจ

INFOPRO ERP Cloud
for Financial Institution and Fund
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ
สำหรับสถาบันการเงินและกองทุน

INFOPRO ERP Cloud for University and College
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ
สำหรับมหาวิทยาลัย

Other Products
สินค้าอื่นๆ

INFOPRO ERP Cloud HRMS
ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3 มิติ

INFOPRO School
Cloud
ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ

INFOPRO Evaluation Cloud
ระบบประเมิน

INFOPRO Training 
Center Cloud

ระบบบริหารงานการฝึกอบรม

bottom of page