top of page

INFOPRO Evaluation Cloud

ระบบประเมิน

เป็นระบบการประเมินบุคลากรภายในองค์กร ที่สามารถให้ผลการประเมินของแต่ละหัวข้อได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด โดยสามารถประเมิน ONLINE ได้ผ่าน WEB และมีการเตือนผ่าน email

สามารถใช้เป็นระบบประเมินผู้ขาย Supplier evaluation, ประเมินลูกค้า, ประเมินนักเรียน นักศึกษา, ประเมินอาจารย์ ผู้สอน, ประเมินบุคลากรภายในองค์กรได้

โดย สามารถตั้ง หัวข้อการประเมิน, รายละเอียดการประเมิน, การคิดเกรด, เกรด, กลุ่มผู้ประเมิน ได้เอง 

evaluation
Bar Chart

สามารถให้น้ำหนักการประเมินของแต่ละหัวข้อ, แต่ละรายละเอียดการประเมิน, แต่ละกลุ่มผู้ประเมินได้ ทำให้ผลการประเมินที่ได้มีน้ำหนักที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

ผู้ประเมินสามารถประเมิน online ผ่าน web ได้

และมีการเตือนให้ผู้ประเมินทำการประเมินผ่าน email ได้

ภาพรวมระบบ

 • เป็นระบบ 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ อังกฤษ ตามที่ผู้ใช้ระบบแต่ละคนเลือกใช้  

 • เป็นระบบลักษณะข้อมูล 3 มิติ (3 Dimension) นั่นคือผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างองค์กรเป็น 3 มิติ เช่นบริษัทในเครือ,หน่วยธุรกิจ,แผนก เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลแยกตามที่ต้องการ หรือรวมทั้งองค์กรได้

 • มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐานสากล เช่นสามารถกำหนดผู้ใช้งาน (User name), รหัสรหัสผ่าน (Password), สิทธิการเข้าหน้าจอ และการเรียกดู้ข้อมูล (Access Rights)

 • ข้อมูลถูกเก็บที่ส่วนกลาง (Server) และเป็นปัจจุบันเสมอ (Online real-time) 

 • ใช้พร้อมกันได้หลายคน (Multi users)

 • สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Client/Server และ Web Application

Functions

& Features

ความสามารถด้านการใช้งาน

ส่วนของผู้ดูแลการประเมิน

 • สามารถกำหนดกลุ่มประเภทการประเมินได้เองเช่น ประเมินผู้ขาย และ ประเมินผู้รับจ้างเป็นต้น

 • สามารถกำหนดหัวข้อการประเมินหลักและย่อยได้ไม่จำกัด (Main Criteria, Sub Criteria ในแบบสอบถาม)

 • สามารถกำหนดกฎเกณฑ์การประเมินได้เอง เช่นเป็นคะแนน, เป็นเกรด เป็นต้น

 • สามารถกำหนดได้ว่าใครมีหน้าที่ประเมินผู้ขายรายใดบ้าง

 • สามารถติดตามได้ว่าใครยังไม่ประเมินบ้าง

 • สามารถเตือนผู้ประเมินได้โดยการส่ง email แจ้งเตือน และสามารถกำหนดข้อความใน email เป็น Template ได้

 • สามารถให้น้ำหนักของแต่ละรายละเอียดการประเมิน น้ำหนักของแต่ละหัวข้อการประเมิน น้ำหนักของแต่ละกลุ่มผู้ประเมินในแต่ละหัวข้อได้อิสระ ทำให้การประเมินมีการให้น้ำหนักที่ถูกต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

ส่วนของผู้ประเมิน

 • สามารถกรอกผลการประเมินของผู้ขายแต่ละรายได้ โดยผู้ประเมินเห็นเฉพาะผู้ขายที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น ซึ่งหากใช้แบบ Web Application จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกแบบประเมินจากที่ใดก็ได้โดยผ่าน Internet

 • สามารถป้อนความคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อนอกเหนือจากที่ประเมินตามเกณฑ์ที่ผู้ดูแลกำหนดแล้ว

evaluation-kpi

รายงาน

 • พิมพ์แบบสอบถามก่อนการประเมิน (กรณีต้องการส่งแบบสอบถามให้ผู้ประเมินกรอกในกระดาษ)

 • รายงานผลการประเมินของผู้ประเมินรายคน

 • สรุปผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกคนต่อผู้ถูกประเมิน 1  ราย

 • สรุปผลการประเมินของผู้ถูกประเมินทุกราย

 • สรุปจำนวนผู้ประเมิน และผู้ยังไม่ประเมิน

 • การเชื่อมต่อกับระบบอื่น: ระบบประเมินสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้

uni-erp
bottom of page