top of page

About Us

เกี่ยวกับอินโฟโปร

Exterior C08 Day_05_web.jpg

Our Story

บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด (Infopro Business Solution Co.,Ltd) ประกอบธุรกิจให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยประสบการณ์และบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

Infopro Business Solution เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อินโฟโปร จำกัด  ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่   3   พฤษภาคม    2537 

บริษัทเริ่มต้นธุรกิจด้วยการรับจ้างพัฒนา Application Software ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังวัสดุ ระบบทรัพย์สินถาวร ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบการเงิน และระบบบัญชีแบบ 3 มิติ เราได้ใช้ความรู้ความสามารถ พร้อมการวางแผนอย่างดีในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open System) ในการพัฒนาระบบ ไม่ยึดติดระบบปฎิบัติการของเครื่องและยี่ห้อเครื่อง ตลอดจนเลือกใช้ Tools แบบ Object Oriented ที่มีความสามารถสูงในการพัฒนาระบบ มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อกับฐานข้อมูล และยังมีการออกแบบระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบเป็นการกำหนดพารามิเตอร์ได้ จนทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถจำหน่ายและติดตั้งได้รวดเร็วแบบโปรแกรมสำเร็จรูป และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับกลางและใหญ่ให้ติดตั้งระบบและใช้งานจริง

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยมา ทำให้ระบบมีความทันสมัย และลูกค้าของบริษัทสามารถใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน องค์กรจำนวนมากใช้ซอฟต์แวร์ของอินโฟโปรมาแล้วมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันบริษัทอินโฟโปรได้พัฒนาระบบต่างๆเพิ่มเติมจนครบวงจร ซึ่งมีลูกค้าที่ติดตั้งระบบแล้วกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

oracle icon
system icon

Oracle Silver Partner

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยระดับ A

กระทรวงการคลัง

thailand board icon

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

Our Mission

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทของไทยที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพเทียบเท่าซอฟต์แวร์ระดับโลก

โดยยึดหลักการว่า การทำงานต้องมีขั้นตอนแบบแผนแน่นอน (Methodology) ภายใต้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Management) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังนี้

  • เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

  • โครงการสำเร็จตรงตามเป้าหมาย ทั้งเวลา และงบประมาณ  

Our Approach

นอกจากความสามารถทางด้านออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรมแล้ว บริษัทยังได้คิดค้นวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการ (Business Requirement Analysis) ให้ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และวิธีการนำระบบใช้จริง (INFOPRO Implementation Methodology) ที่มีประสิทธิภาพ และยอมรับโดยผู้ใช้ระบบทั่วประเทศ

Success Stories

ในปี 2547 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้พัฒนาระบบสำหรับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วยระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และระบบย่อยต่างๆ อีก 10 ระบบ ด้วยประสบการณ์ของบริษัท บริษัทสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบได้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาส่งมอบ ระบบสามารถเริ่มใช้จริงได้ตั้งแต่ต้นปี 2548 และยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยความสามารถดังกล่าว บริษัทจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้อบรมวิชาวิเคราะห์ความต้องการระบบ (Business Requirement Analysis) ให้แก่บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง

บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โปรแกรมที่มีความสามารถให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยได้ใช้ในราคาที่ไม่แพงนัก ทำให้ไม่ต้องสูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศ

ticta icon
ปี 2554 ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ Infopro School MIS ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ
Thailand ICT Award 2011
ปี 2553 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ลักษณะ 3มิติ Infopro 3D ERP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ
Thailand ICT Award 2010
bottom of page