About Us

เกี่ยวกับอินโฟโปร

Exterior C08 Day_05_web.jpg

Our Story

บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด (Infopro Business Solution Co.,Ltd) ประกอบธุรกิจให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยประสบการณ์และบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

Infopro Business Solution เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อินโฟโปร จำกัด  ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่   3   พฤษภาคม    2537 

บริษัทเริ่มต้นธุรกิจด้วยการรับจ้างพัฒนา Application Software ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังวัสดุ ระบบทรัพย์สินถาวร ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบการเงิน และระบบบัญชีแบบ 3 มิติ เราได้ใช้ความรู้ความสามารถ พร้อมการวางแผนอย่างดีในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open System) ในการพัฒนาระบบ ไม่ยึดติดระบบปฎิบัติการของเครื่องและยี่ห้อเครื่อง ตลอดจนเลือกใช้ Tools แบบ Object Oriented ที่มีความสามารถสูงในการพัฒนาระบบ มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อกับฐานข้อมูล และยังมีการออกแบบระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบเป็นการกำหนดพารามิเตอร์ได้ จนทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถจำหน่ายและติดตั้งได้รวดเร็วแบบโปรแกรมสำเร็จรูป และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับกลางและใหญ่ให้ติดตั้งระบบและใช้งานจริง

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยมา ทำให้ระบบมีความทันสมัย และลูกค้าของบริษัทสามารถใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน องค์กรจำนวนมากใช้ซอฟต์แวร์ของอินโฟโปรมาแล้วมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันบริษัทอินโฟโปรได้พัฒนาระบบต่างๆเพิ่มเติมจนครบวงจร ซึ่งมีลูกค้าที่ติดตั้งระบบแล้วกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

Oracle Silver Partner

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยระดับ A

กระทรวงการคลัง

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

Our Mission

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทของไทยที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพเทียบเท่าซอฟต์แวร์ระดับโลก

โดยยึดหลักการว่า การทำงานต้องมีขั้นตอนแบบแผนแน่นอน (Methodology) ภายใต้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Management) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังนี้

  • เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

  • โครงการสำเร็จตรงตามเป้าหมาย ทั้งเวลา และงบประมาณ  

Our Approach

นอกจากความสามารถทางด้านออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรมแล้ว บริษัทยังได้คิดค้นวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการ (Business Requirement Analysis) ให้ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และวิธีการนำระบบใช้จริง (INFOPRO Implementation Methodology) ที่มีประสิทธิภาพ และยอมรับโดยผู้ใช้ระบบทั่วประเทศ

Success Stories

ในปี 2547 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้พัฒนาระบบสำหรับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วยระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และระบบย่อยต่างๆ อีก 10 ระบบ ด้วยประสบการณ์ของบริษัท บริษัทสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบได้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาส่งมอบ ระบบสามารถเริ่มใช้จริงได้ตั้งแต่ต้นปี 2548 และยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยความสามารถดังกล่าว บริษัทจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้อบรมวิชาวิเคราะห์ความต้องการระบบ (Business Requirement Analysis) ให้แก่บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง

บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โปรแกรมที่มีความสามารถให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยได้ใช้ในราคาที่ไม่แพงนัก ทำให้ไม่ต้องสูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศ

ปี 2554 ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ Infopro School MIS ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ
Thailand ICT Award 2011
ปี 2553 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ลักษณะ 3มิติ Infopro 3D ERP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ
Thailand ICT Award 2010