SERVICES

การบริการหลังการขาย

เมื่อลูกค้าซื้อโปรแกรมระบบงานของ INFOPRO จะได้รับบริการดังนี้

บริการหลัก

 • ติดตั้งระบบ (Software Installation)

 • ฝึกอบรม (Training)

 • สนับสนุนการนำระบบมาใช้จริง (Implementation)

 • กรณีเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะมีขั้นตอนการวางระบบการทำงานให้ดีและมีประสิทธิภาพขึ้น (Business Process re-alignment)

 • รับประกัน 1 ปีเต็ม (เมื่อครบกำหนดรับประกันแล้วลูกค้าสามารถซื้อบริการบำรุงรักษาระบบได้ตามความต้องการ)

 

บริการเสริม (คิดค่าบริการเพิ่มแล้วแต่กรณี)

 • โอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม หรือนำเข้าข้อมูลจาก Excel หรือ file ประเภทอื่นๆ

 • พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการ

 • เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆที่ลูกค้ามีอยู่

บริการหลังการขายในระยะรับประกัน หรือในระยะสัญญาการบำรุงรักษาระบบ

 • บริษัทฯ จะให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

       ในวันหยุด หรือนอกเวลาทำการสามารถติดต่อผ่านทางมือถือได้

 • บริษัทฯ จะเข้าไปแก้ไขปัญหาสำคัญและปัญหาเร่งด่วน ที่เกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  (กรณีไม่ใช่ความผิดพลาดของโปรแกรม บริษัทฯคิดค่าใช้จ่ายเดินทางตามจริง)

 • เมื่อมีการพัฒนา Version ใหม่ ของโปรแกรม บริษัทฯ จะนำโปรแกรมไปติดตั้งให้ทางลูกค้าโดยไม่คิดค่าโปรแกรม

© 2019 by INFOPRO BUSINESS SOLUTION

 • Facebook Basic Black