INFOPRO ERP Cloud

for University and College

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

 

โปรแกรมสำเร็จรูประบบทะเบียนนักศึกษา งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ  

(INFOPRO University ERP Cloud System) ที่บริษัท INFOPRO พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่เหมาะสำหรับสถานศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย สถาบันการศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีผู้ใช้งานจำนวนมาก มีวิทยาเขตอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกัน และมีความต้องการเรียกดูข้อมูลหรืองบการเงินแยกตามกองทุน แผนงาน งาน/โครงการ และดูรวมทั้งองค์กรได้แบบเป็น Online Real-time

 

uni-erp.png

ระบบประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน (Integrated Application Software) สามารถลงลายมื่อชื่อ eSignature ได้ สามารถแนบ File เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกดูได้ และลูกค้าสามารถเลือกใช้ระบบย่อยได้ตามต้องการ ดังนี้

1. ระบบทะเบียนนักศึกษา 

2. ระบบจัดทำและควบคุมงบประมาณ

3. ระบบการเงิน (รับ,จ่ายเงิน) 

4. ระบบการจ่ายเงิน

5. ระบบเจ้าหนี้

6. ระบบลูกหนี้ และเงินทดรองจ่าย

7. ระบบบัญชีแยกประเภท

8. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

9. ระบบทรัพย์สินถาวร

10. ระบบคลังวัสดุ

11. ระบบบริหารงานบุคคล

12. ระบบทุนการศึกษา

10. ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เหมาะสำหรับ

สถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีผู้ใช้งานจำนวนมาก มีวิทยาเขตห่างไกลกัน ก็สามารถเรียกดูข้อมูลรวมทั้งองค์กรได้แบบเป็น online real-time
ผู้ใช้งานระบบสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์, Digital Signature และ แนบ File เอกสาร Online, e-Document 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ มาใช้องกรณ์มีดังนี้

ระบบทะเบียนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่าน Web หรือบันทึกการลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ จัดตารางสอน ตรวจสอบบุรพวิชา แจ้งผลการเรียนผ่าน Web และออก Transcript

มหาวิทยาลัยฯสามารถออกงบการเงินต่าง ๆ  ได้รวดเร็ว  ถูกต้อง (Online Realtime) 

เช่น  งบดุล  งบรายรับ-รายจ่าย  งบทดลอง  เป็นต้น  อีกทั้งยังสามารถรายงานผลตามกองทุน  แผนงาน  งาน/โครงการ  และอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้าง และระดับของผังบัญชีได้  ซึ่งข้อมูลหรือรายงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจ หรือบริหารมหาวิทยาลัยฯได้

gl-university.png

ข้อมูลของระบบถูกเก็บที่ส่วนกลาง  (Computer Server)  

ทำให้ผู้ใช้ระบบงานและผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันที่เป็นชุดปัจจุบันอยู่เสมอ  ทำให้ลดปัญหาเรื่องการตรวจสอบกระทบยอด (Reconcile) ระหว่างระบบหรือหน่วยงานได้

ระบบมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ (Security)ามมาตรฐานสากล 

ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้แต่ละระดับว่าจะเข้าถึงระบบใด หน้าจอใดและข้อมูลใดได้บ้าง 

ทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง

ระบบมีความสามารถในการตรวจความถูกต้องของข้อมูล

(Data Validation) 

เพื่อป้องกันความผิดพลาดเบื้องต้นได้    เช่น  ไม่สามารถลงบัญชีในรหัสบัญชีที่ไม่มีอยู่ในผังบัญชีได้  ตรวจสอบยอดเดบิตต้องเท่ากับยอดเครดิตเสมอ  เป็นต้น    ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถลดเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ในภายหลังได้

11_Laptop_Mockup-university.png

ระบบงบประมาณสามารถช่วยจัดทำงบประมาณ เก็บบันทึกงบประมาณที่ได้รับและที่ใช้จริง  

ทำให้สามารถควบคุมการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการเงิน มีฟังก์ชันช่วยในการรับ-จ่ายเงิน  

ได้แก่  พิมพ์เช็ค   ใบหักภาษี ณ. ที่จ่าย  ออกใบเสร็จ   รวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานของส่วนงานการเงินได้  ทำให้งานการเงินเป็นระบบ  สะดวกรวดเร็ว   และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น

ระบบเจ้าหนี้ 

สามารถบันทึกรายการเจ้าหนี้ได้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ควบคุม  และวางแผนการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ได้

ระบบลูกหนี้ 

สามารถบันทึกลูกหนี้รายตัวทั้งลูกหนี้นักศึกษา  และลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย  ระบบสามารถออกจดหมายเตือนลูกหนี้  เพื่อทวงถามได้ด้วย และล้างลูกหนี้เมื่อชำระได้

ระบบครุภัณฑ์ สามารถบันทึกรายการครุภัณฑ์ได้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง เก็บรูปถ่าย ระบบมีฟังก์ชันในการคิดค่าเสื่อมราคา  การซ่อมบำรุง  การเคลื่อนย้าย และมีรายงานเพื่อช่วยในการตรวจนับ  ทะเบียนครุภัณฑ์ สามารถพิมพ์ และอ่าน Barcode ได้

ระบบคลังวัสดุ สามารถกำหนดได้หลายคลัง 

เป็นร้านค้าได้ บันทึกรายการการรับ-จ่าย วัสดุ  คำนวณต้นทุนวัสดุที่ใช้ไปสำหรับแต่ละหน่วยงาน  และมีรายงานเพื่อช่วยในการตรวจนับ  เป็นต้น

ระบบบริหารงานบุคคล

สามารถเก็บประวัติบุคคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือน ความดีความชอบรูปถ่าย การฝึกอบรม คำนวณเงินเดือน ภาษี ออกรายงานต่างๆ เพื่อส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม ธนาคาร และข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ Job Analysis

16-university.png

ระบบทุนการศึกษา

สามารถเก็บรายละเอียดทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ทุนของมหาวิทยาลัย ทุนที่มีผู้บริจาค ทุนกู้ยืมรัฐบาล และรายละเอียดการจ่ายทุนให้กับนักศึกษา

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในมุมมองผู้บริหาร

  1. ทราบต้นทุนแท้จริง และทันการณ์

  2. ทราบรายได้แท้จริง และกองทุน/แผนงาน/งาน/โครงการที่ทำรายได้

  3. มีข้อมูลตัดสินใจลงทุนในกองทุน/แผนงาน/งาน/โครงการที่มีสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย

  4. ทราบข้อมูลการรับ การจ่ายเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้เพื่อวางแผนด้านการการเงิน

  5. วางแผน และควบคุมการใช้งบประมาณ

  6. วางแผน และควบคุมการใช้วัสดุ เพื่อไม่ให้มีการสำรองวัสดุเกินความจำเป็น หรือขาดแคลน

  7. ควบคุมครุภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  8. จัดสรรทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และคุณสมบัติของบุคคลากร

  9. เก็บรายละเอียดการรับ การจ่ายทุนเพื่อให้การใช้ทุนเกิดประโยชน์สูงสุด

 
university-system-relationship.jpg
iMac Screen
Infopro-logo-%5BConverted%5D_edited.png

โครงการเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

CONTACT US

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือขอชมการสาธิตระบบได้ที่

  • FacebookInfopro

infoprobusinesssolution

บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด
39/4 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

Infopro Business Solution Co.,Ltd
39/4 Inthamara 40 Suttisarn Rd.
Dindang Dindang

Bangkok 10400 Thailand