top of page

จุดเด่นของระบบ

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัย

ERP desktop

1. ด้านโปรแกรมระบบงาน (Application Software)
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 3 มิติ (INFOPRO 3D ERP system)  
มีหลักการเด่นคือเป็นระบบ 3 มิติ ซึ่งแต่ละมิติผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ตามความต้องการของธุรกิจ 

 

    ระบบสามารถกำหนดกองทุนได้มากกว่า 1 กองทุน เช่นกองทุนทั่วไป กองทุนทรัพย์สินถาวร กองทุนวิจัย กองทุนห้องสมุด กองทุนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งระบบจะสามารถออกงบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุนแยกตามกองทุน  และยังสามารถรวมทุกกองทุนเป็นภาพรวมทั้งองค์กรใหญ่ได้

มิติที่ 1 กองทุน (Company)

 

    ระบบสามารถกำหนดแผนงานในองค์กรได้หลายแผนงาน ซึ่งอาจกำหนดเป็นแผนงาน, คณะ, วิทยาเขต, ฝ่าย, Cost center หรือ Profit center  หรือ อื่นๆ ตามความต้องการ  ทำให้สามารถดูงบรายได้ค่าใช้จ่าย หรืองบกำไรขาดทุนของแต่ละแผนงาน และดูรวมทั้งองค์กรได้ 

มิติที่ 2 แผนงาน (Business unit) 

มิติที่ 3 งาน/โครงการ 

    ระบบสามารถกำหนดได้หลาย  งาน/โครงการ ในองค์กร ซึ่งอาจกำหนดเป็นงาน, หน่วยงานย่อย, โครงการ, ภาควิชา, กิจกรรม หรือ อื่นๆ ตามความต้องการ  ดังนั้นองค์กรสามารถดูงบรายได้ค่าใช้จ่าย หรืองบกำไรขาดทุนของแต่ละงาน/โครงการ และดูรวมทั้งองค์กรได้ 

2.ด้านบุคคลากร และ วิธีการนำระบบมาใช้จริง

(Implementation Methodology)
ในแต่ละโครงการบริษัทจัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับลูกค้า   และในการนำระบบมาใช้จริง บริษัทมีวิธีการ (INFOPRO Implementation Methodology) เป็นมาตรฐานที่พิสูจน์มาแล้วว่าวิธีการนี้สามารถที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ อีกทั้งช่วยลดแรงต่อต้านจากผู้ใช้ระบบด้วย  

ระบบถูกนำมาใช้จริงในหลายองค์กรขนาดใหญ่

เป็นเวลาหลายปีจนถึงปัจจุบัน

3. ด้านเทคโนโลยี

เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open system) และทันสมัย

ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบได้ทั้งแบบ Client/Server และ/หรือแบบ Web Application กรณีใช้แบบ Client/Server ต้องติดตั้งระบบที่เครื่อง PC แต่กรณีใช้แบบ Web Application สามารถเรียกใช้โปรแกรมผ่าน Web Browser ผู้ใช้แต่ละคนในองค์กรเดียวกันเลือกใช้ต่างกันได้ 

สามารถใช้งานได้ทั้งใน

Local Area Network (LAN) และ

Wide Area Network (WAN)

ใช้ฐานข้อมูลมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือสูง ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ

ในการเก็บฐานข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง

ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ Object Oriented Tools จึงทำให้การปรับโปรแกรม (Customization) หรือการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเป็นไปอย่างคล่องตัว และรวดเร็ว  ใช้ Case tools ในการออกแบบ database, ใช้  RAD (Rapid application Development Methodology) ในการพัฒนาระบบ

 เป็นระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้ใช้เลือก หากต้องการภาษาอื่นสามารถ Customize ได้

เป็นระบบเชื่อมต่อกัน

(Integrated application software)

Online  Real-time

ใช้ได้หลายคนพร้อมกัน

(Multi users application)

การกำหนดค่าต่างๆ ถูกออกแบบเป็น Parameter ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง และการเพิ่มข้อมูลไม่จำกัดจำนวน และเรียกดูย้อนหลังได้

bottom of page