top of page

INFOPRO ERP 3D Cloud HRMS

ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3 มิติ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ที่สามารถจัดเก็บประวัติบุคลากร, เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน รวมไปถึงสามารถกำหนดสวัสดิการต่างๆได้ ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ที่มีบริษัทในเครือ มีหลายธุรกิจ มีหลายหน่วยงาน เป็นต้น 
erp infopro system
 ความสามารถของระบบ
close-up-employee-with-crossed-arms

ทะเบียนประวัติบุคลากร
Personal Information

ระบบสามารถจัดเก็บประวัติบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยประวัติส่วนตัว รูปถ่าย ครอบครัว ที่อยู่  การศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง เกียรติคุณ การยกย่องหรือรางวัลที่ได้รับ และสามารถออกรายงานมาตรฐาน หรือเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น  

 • รายชื่อพนักงานตามประเภทพนักงาน ตามสัญชาติ

 • รายงานสรุปพนักงานตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา

 • รายงานประวัติพนักงาน 

 • ประวัติการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายหน่วยงาน  ของบุคลากร  เป็นต้น

business-people-shaking-hands-close-up

สวัสดิการ 
Benefits and
Welfare Management

สามารถกำหนดสวัสดิการต่างๆ เช่น

 • สวัสดิการการรักษาพยาบาล  สามารถกำหนดสวัสดิการที่ให้แต่ละระดับ เช่น อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก เป็นต้น บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ออกรายงานการจ่ายสวัสดิการ และรายงานสรุป

 • สวัสดิการเงินกู้ สามารถกำหนดแผนเงินกู้ อัตารดอกเบี้ย การชำระคืน และบันทึกการกู้ยืมเงิน และหักเงินเดือนได้  ออกรายงานการกู้ยืม ยอดชำระ และยอดคงเหลือ ทั้งรายบุคคล และรายงานสรุป

 • สวัสดิการเบิกเงินล่วงหน้า สามารถบันทึกการเบิกเงินล่วงหน้า และหักเงินดือนเพื่อรับชำระคืน ออกรายงานการเบิกเงินล่วงหน้า ยอดชำระคืน และยอดคงเหลือ ทั้งรายบุคคล และรายงานสรุป

 • สวัสดิการเงินสะสม สามารถหักเงินสะสมจากเงินเดือน จ่ายเงินสะสม และออกรายงานยอดเงินสะสมรายบุคคล และรายงานสรุป

 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์  บันทึกสมาชิก หักเงินเดือน จ่ายสวัสดิการ  และออกรายงานยอดเงินสะสมรายบุคคล และรายงานสรุป

Shaking Hands_edited

การวางแผนกำลังคน
Career Planning Management

 • สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของแต่ละงาน (Job Description)

 • สามารถกำหนดทักษะที่จำเป็น คุณสมบัติ และ ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ ของแต่ละงาน (Job Specification)

modern-architecture-art-center-chongqing

การบันทึกเวลาทำงาน
Time Attendance Management 

 • บันทึกเวลาเข้าออก (กรณีมีเครื่องบันทึกเวลา)

 • บันทึกการลาป่วย ลากิจ  ลาศึกษาต่อ เป็นต้น โดยผู้ขอลาสามารถส่งใบลาผ่าน Web ได้

 • รายงานการมา ขาด สาย ลา ป่วย และ รายงานสรุป

 • สามารถกำหนดวันหยุดขององค์กร และ กะการเข้าทำงานของบุคลากรแบบเป็นกลุ่ม หรือ รายบุคคล

low-angle-shot-modern-business-building

เงินเดือน 
Payroll Management

สามารถเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนบุคลากร  โดยสามารถจ่ายแบบเป็นงวด และรายเดือน มีรายการหัก รายการเพิ่ม  พร้อมส่งรายการจ่ายมายังระบบบัญชีการเงิน  และสามารถออกรายงานมาตรฐานต่าง ๆ หรือเรียกดูข้อมูล เช่น    

 • ใบจ่ายเงินเดือน  (Pay Slip)

 • สรุปการจ่ายเงินเดือนพนักงานตามประเภทพนักงาน ตามหน่วยงาน ตามบัญชี   

 • สามารถพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1  ภ.ง.ด. ก. รายงานสรุปภาษีประจำปี

 • สามารถพิมพ์  สปส. 1- 10  ส่วนที่ 1  และส่วนที่  2  ได้  เป็นต้น

low-angle-shot-tall-modern-architectural

การประเมินผลงาน 
Evaluation Management

 • สามารถบันทึกการประเมินผลงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รายบุคคล และเก็บเป็นประวัติบุคลากร  (Performance Appraisal)

 • สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือน / อัตราค่าจ้างตามอัตรากำหนดทั้งแบบรายบุคคล รายกลุ่มหรือตามระดับ

 • สามารถวางแผนการขึ้นเงินเดือน

 • การรับเครื่องราชย์ การรับรางวัลต่างๆ

amazing-shot-high-modern-skyscrapers-cit

การสรรหาบุคลากร 
Personnel Selection

 • เมื่อต้องการบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในตำแหน่งใด สามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อหาบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาพิจารณาได้

people meeting

การฝึกอบรม
Training Management

 • บันทึกข้อมูลฝึกอบรม ดูงาน

 • รายงานฝึกอบรม ดูงานตามบุคคล  ตามหลักสูตร

 • สามารถกำหนดแผนการฝึกอบรมสำหรับแต่ละงาน และบันทึกการอบรม ผลการอบรมที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบุคลากร (Training and Career Development)

bottom of page