top of page

INFOPRO ERP Cloud 

for Enterprise

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับธุรกิจ

เป็นระบบที่เหมาะสำหรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

มีบริษัทในเครือหรือมีสาขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกัน

จุดเด่นของระบบ

สามารถวัดผลการดำเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจ เช่นตามกลุ่มสินค้า หรือวางแผนเติบโต/ขยายธุรกิจในอนาคตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบ  นอกจากนั้นผู้ใช้ระบบอินโฟโปรสามารถเรียกดูข้อมูลหรืองบการเงินแยกตามบริษัทในเครือ ตามสาขา และดูรวมทุกบริษัท/สาขาทั้งองค์กรได้แบบเป็น Online Real time อ่านเพิ่มเติม...

เป็นทั้ง Web Application และ Desktop App บน Cloud

ระบบย่อยธุรกิจ

ระบบประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน (Integrated Application Software) และลูกค้าสามารถเลือกใช้ระบบย่อยได้ตามต้องการ ดังนี้

 1. ระบบขาย (Sales and Order Processing)

 2. ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM - Customer Relation Management)

 3. ระบบจัดทำและควบคุมงบประมาณ (Budgeting)

 4. ระบบการเงิน (รับ,จ่าย) (Finance)

 5. ระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

 6. ระบบลูกหนี้ และเงินยืมทดรองจ่าย (Accounts Receivable)

 7. ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) 

 8. ระบบจัดซื้อจัดจ้างและประเมินผู้ขาย (Purchasing and Vendor Evaluation)

 9. ระบบคลังสินค้า (Multi warehouse and Inventory control)

 10. ระบบทรัพย์สินถาวร (Fixed Assets)

 11. ระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)

 12. ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security)

Integrated Application Software

ประโยชน์ระบบธุรกิจ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ มาใช้องกรณ์มีดังนี้

ออกงบการเงินต่าง ๆ  ได้รวดเร็ว  ถูกต้อง (Online Realtime)  เช่น  งบดุล  งบรายรับ-รายจ่าย  งบทดลอง  เป็นต้น  อีกทั้งยังสามารถรายงานผลตาม 3 มิติ ที่กำหนดไว้ในโครงสร้าง และระดับของผังบัญชีได้  ซึ่งข้อมูลหรือรายงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจได้

   ข้อมูลของระบบถูกเก็บบน Cloud  ทำให้ผู้ใช้ระบบงานและผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันที่เป็นชุดปัจจุบันอยู่เสมอ ทำให้ลดปัญหาเรื่องการตรวจสอบกระทบยอด (Reconcile) ระหว่างระบบหรือหน่วยงานได้

ระบบมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ (Security) ตามมาตรฐานสากล  ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้แต่ละระดับว่าจะเข้าถึงระบบใด หน้าจอใด และข้อมูลใดได้บ้าง  ทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง

ระบบมีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  (Data Validation)  เพื่อป้องกันความผิดพลาดเบื้องต้นได้ เช่น สร้างคู่บัญชีตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่สามารถลงบัญชีในรหัสบัญชีที่ไม่มีอยู่ในผังบัญชีได้ ตรวจสอบยอดเดบิตต้องเท่ากับยอดเครดิตเสมอ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถลดเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ในภายหลังได้ ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ในแง่มุมที่ข้อมูลไม่ตรงกัน ประหยัดเวลาในการทำงาน และการตรวจสอบ

ระบบงบประมาณ สามารถช่วยเก็บบันทึกงบประมาณที่ได้รับและที่ใช้จริง   ทำให้สามารถควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประมาณการรายได้ซึ่งระบบจะทำการเปรียบเทียบรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับรายได้ที่ประมาณการ

ระบบการเงิน  มีฟังก์ชันช่วยในการรับ-จ่ายเงิน  ได้แก่ เมื่อมีการอนุมัติจ่าย ส่งรายการโอนเงินไปยัง Corporate Online Banking หรือพิมพ์เช็ค ออกใบหักภาษี ณ. ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบเสร็จรับเงินหรือ e-Receipt ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร รวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานของส่วนงานการเงินได้  ทำให้งานการเงินเป็นระบบ  สะดวกรวดเร็ว และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น  

ระบบเจ้าหนี้ สามารถบันทึกรายการเจ้าหนี้ได้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง  สามารถควบคุม  และวางแผนการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ได้

ระบบลูกหนี้ สามารถบันทึกลูกหนี้รายตัว และลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย  ระบบสามารถออกใบแจ้งหนี้ Crossbank Bill Payment แสดง  Barcode QR Code ตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย และจดหมายเตือนลูกหนี้เงินยืมทดรอง เพื่อทวงถามได้ด้วย และล้างลูกหนี้รายตัวเมื่อชำระเงิน

ระบบทรัพย์สินถาวร สามารถบันทึกรายการทรัพย์สินถาวรได้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง เก็บรูปภาพทรัพย์สิน ระบบมีฟังก์ชันในการคิดค่าเสื่อมราคา การซ่อมบำรุง การเคลื่อนย้าย และมีรายงานเพื่อช่วยในการตรวจนับ สามารถตรวจนับผ่านมือถือได้ โดยการยิง QR Code มีทะเบียนทรัพย์สินพร้อมค่าเสื่อมราคา และตามสถานที่ตั้งสามารถพิมพ์และอ่าน Barcode ได้

ระบบคลังสินค้า  สามารถกำหนดได้หลายคลัง (Multi-warehouse) เก็บรูปภาพสินค้าแต่ละชนิด บันทึกรายการการรับอัตโนมัติจากการตรวจรับการจัดซื้อ หรือบันทึกตรง สามารถบันทึกจ่ายสินค้าโดยยิง Barcode QR Code โดยระบุ Serial Number ของสินค้าได้ถ้าต้องการ ระบบคำนวณต้นทุนสินค้าอัตโนมัติ และมีรายงานเพื่อช่วยในการตรวจนับผ่านมือถือได้โดยการยิง QR Code

ระบบบริหารงานบุคคล สามารถบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร ตั้งแต่การวางแผนการรับสมัคร การเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและแบบ 360 องศา การบันทึกเวลาเข้าออก Work from Home การทำเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าสวัสดิการต่างๆ 

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ สามารถเก็บข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อกับลูกค้าเพื่อใช้ในการติดตามการขาย และสร้างความสันพันธ์กับลูกค้า

ประโยชน์ที่จะได้รับในมุมมองผู้บริหาร

 1. ทราบต้นทุนแท้จริง และทันการณ์

 2. ทราบรายได้แท้จริง และบริษัท/หน่วยธุรกิจ/งาน/โครงการ (ตาม 3 มิติที่กำหนด) ที่ทำกำไรหรือขาดทุนทำให้มีข้อมูลตัดสินใจลงทุน

 3. ทราบข้อมูลการรับ การจ่ายเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้เพื่อวางแผนด้านการเงิน

 4. วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณ

 5. วางแผนและควบคุมการสั่งสินค้า เพื่อไม่ให้มีการสำรองสินค้าเกินความจำเป็นหรือขาดแคลน

 6. ควบคุมทรัพย์สินถาวรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 7. จัดสรรทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับปริมาณงานและคุณสมบัติของบุคคลากร

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระบบธุรกิจ
erp map
bottom of page