top of page
ค้นหา

6 จุดเด่นของระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ INFOPRO School Cloud


6 จุดเด่นของระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ INFOPRO school cloud ที่ผู้ใช้บริการจริงเชื่อม่ันและเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 28 ปี


1. Software Performance สุดยอดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เป็นระบบที่ช่วยบริหำรจัดการข้อมูลและการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้จริง ช่วยลดงานด้านเอกสาร ทำให้โรงเรียน ครู อาจารย์ มีเวลาพัฒนาด้านการเรียนการ สอนและใกล้ชิดนักเรียนเพิ่มขึ้น เพียงแค่ติดตั้ง สามารถใช้งานได้ทันที ระบบใช้งานง่าย มีความเสถียรสูง


2. Full Feature & Integrated ระบบถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการทางด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และทางด้านฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ ไทยครบทุกด้าน ประกอบด้วย 29 ระบบที่เชื่อมต่อกันทั้งทางด้านข้อมูลนักเรียน วิชาการ รายงานผลการเรียน บัญชี และการเงิน ระบบครบถ้วนเชื่อมต่อกันแบบ online real-time


3. New Technology ระบบถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา ใช้ได้ทั้ง Cloud Desktop App และ Web Application


4. Easy Config เป็นพารามิเตอร์ ทำให้ข้อมูลหลักต่างๆ โรงเรียนสามารถกำหนดเองได้ ไม่จำกัด เช่น กลุ่มสาระการ เรียนรู้ วิชา, หัวข้อที่สอน, จุดประสงค์การเรียนรู้, ตัวชี้วัด, เกณฑ์การให้เกรด โดยข้อมูลจะ Workflow ท่ัวทั้งองค์กร แบบ online real-time


5. Customer Service โรงเรียนที่มีประสบการณ์ใช้งานระบบของอินโฟโปรเชื่อม่ันและพึงพอใจการให้บริการ โดยมี จำนวนมากกว่า 400 แห่งท่ัวประเทศที่ติดตั้งระบบและใช้งานจริง ตั้งแต่โรงเรียนระดับอนุบาล, ประถม, มัธยม, และ อาชีวะ ทั้งโรงเรียนไทยและนานาชาติ กำรันตีด้วยมาตรฐาน ISO 29110 มาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ (Service Delivery)


6. Security Standards ระบบมีควำามปลอดภัยสูงทำให้เก็บข้อมูลได้ยาวนาน โดยอินโฟโปรเลือกใช้ระบบรักษาความ ปลอดภัยแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับสถาบันการเงิน และธนาคาร โดยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก


ดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถไว้วางใจได้ว่าซอฟต์แวร์ INFOPRO School Cloud ที่พัฒนำโดย บริษัท อินโฟโปร

บิสสิเนส โซลูช่ัน จำกัด มีคุณภาพ สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และช่วยสส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนของท่านได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอชมการสาธิตระบบ :

www.infopro.co.th/contactus

โทร : 02-691-8711

: 097-273-7807

: 063-691-969


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ: www.infopro.co.th/infoproschoolcloud

Comments


bottom of page