top of page
ค้นหา

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) On Cloud กับ On Premise ต่างกันอย่างไร


ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่มีการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ (On Cloud) และบนเซิร์ฟเวอร์ (On Premise) ที่ติดตั้งอยู่ภายในองค์กรมีความแตกต่างกัน เช่น การลงทุน,การเข้าถึงข้อมูล, ความยืดหยุ่นของระบบ, ความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น


ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) แบบ On Cloud

ผู้ใช้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้บน Cloud Server ดูแลโดยผู้ให้บริการ (Cloud Provider)ใช้งานผ่าน Network หรือ Internet ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ online real time ผู้ใช้บริการ Cloud Services ต้องเสียค่าบริการใช้พื้นที่บน Cloud แต่ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ Server และ Upgrade ซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ


ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) แบบ On Premise

เป็นการวางระบบ Server ไว้ที่องค์กร ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางของ Server บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านServer ภายในองค์กรได้ การใช้ระบบแบบ On Premise มีการลงทุนค่อนข้างสูงมาก ต้องทำการติดตั้ง Hardware, Software บำรุงรักษาระบบ และ Upgrade ระบบด้วยตนเอง หรือซื้อบริการดูแลบำรุงรักษาระบบMaintenance Service Agreement (MA) เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพด้านการลงทุน

On Cloud

ผู้ใช้บริการ Cloud Services ต้องเสียค่าบริการใช้พื้นที่บน Cloud ชำระค่าบริการแบบรายเดือนหรือรายปี โดยองค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย

On Premise

ผู้ใช้งานติดตั้ง Software และ Hardware โดยประเมิน Spec จากการใช้งานระยะยาวส่งผลให้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง เช่น Data Admin, Data Security, Data Infrastructure เป็นต้น มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งดูแลระบบ เช่น การจัดเตรียมห้อง Serverเครื่องปรับอากาศสำหรับควบคุมอุณหภูมิ ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hardware ต่าง ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายบานปลายได้หากขาดการวางแผนที่ดีหรือขาดความรู้ความเข้าใจ


ด้านการเข้าถึงข้อมูล

On Cloud

ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ online real time เพียงแค่ Login เข้าสู่ระบบ สามารถดำเนินงานตามสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและตามอำนาจอนุมัติที่ได้กำหนดไว้

On Premise

ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะในรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ เช่น ระบบ Lan ระบบ Network เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แม้ในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่อ Internet


ด้านความยืดหยุ่นของระบบ

On Cloud

มีความยืดหยุ่นของระบบสูง สามารถปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย เช่น การเพิ่มหรือลดขนาดของฐานข้อมูลตามการใช้งาน, Spec ของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่ Login เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน

On Premise

ระบบไม่มีความยืดหยุ่น ใช้งานระบบได้ตาม Spec ของอุปกรณ์ หากต้องการ Up Spec ฐานข้อมูลจะมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องข้อมูลสูญหาย และต้องทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ด้านความปลอดภัย

On Cloud

ระบบมีความแม่นยำสูงช่วยจัดการด้านความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ แจ้งเตือนหากพบสิ่งผิดปกติ ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง มีการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงได้ ระบบจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายใน ภายนอก, Vulnerability Assessment, และ Penetration Test

On Premise

ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเป็นไปตามการออกแบบ การติดตั้ง Server จะต้องอยู่ในสถานที่หรืออาคารที่มีความปลอดภัยสูง โดยความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นตามกฎระเบียบขององค์กรหรือการปฏิบัติของผู้ดูแลระบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอชมการสาธิตระบบ

🌐 : www.infopro.co.th/contactus

โทร : 02-691-8711

: 097-273-7807

: 063-691-9697


เกี่ยวกับอินโฟโปร

🌐 : www.infopro.co.th/aboutus


อ้างอิงข้อมูลจาก: https://blog.invgate.com/cloud-vs-on-premise-which-is-better

Comments


bottom of page