top of page
ค้นหา

ทำไมโรงเรียนต้องมีระบบบริหารงานโรงเรียน INFOPRO School Cloud


ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทกับชีวิตเป็นอย่างมาก องค์กรต่างๆ จึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากท่านผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ online real-time ถือเป็นความได้เปรียบในการบริหารงานโรงเรียนอย่างยิ่ง


ระบบบริหารงานโรงเรียนหรือซอฟต์แวร์ ERP สำหรับโรงเรียนถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ถือเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ระบบสามารถช่วยให้โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง อีกทั้งยังช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม และตรวจสอบได้ ช่วยให้ทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจแบบ Online Real-Time ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดต้นทุน ข้อมูลไม่สูญหาย และสามารถรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างไม่มีข้อจำกัด


ช่วยส่งเสริมการบริหารงานโรงเรียนทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบหลัก:

1. ระบบทะเบียนนักเรียน

2. ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี

3. ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล


ด้านวิชาการวัดผลประเมินผล

· ระบบงานหลักสูตร

· ระบบงานวัดผลประเมินผล

· ระบบงานวิชาการ

· ระบบงานประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

· ระบบงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์

· ระบบกิจกรรม

· ระบบ ปพ.

· ระบบเช็กเกรดผ่าน Web


ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

· ระบบงานแนะแนว

· ระบบงานวินัยนักเรียน/งานปกครอง ระบบบันทึกเวลาเข้าออก

· ระบบห้องสมุด

· ระบบคลังข้อสอบ


ด้านสนับสนุนผู้บริหาร

· ระบบสอบเข้า (ข้อมูลเพื่อการตลาด)

· ระบบห้องพยาบาล

· ระบบห้องอาหาร

· ระบบงานนักเรียนเก่า (ศิษย์เก่า)

· ระบบงานบริหารคณะ (หอพัก)


ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

· ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

· ระบบคลังวัสดุ (Stock) และร้านค้า

· ระบบครุภัณฑ์ (หรือทรัพย์สินถาวร)

· ระบบบริหารงานบุคคล

· ระบบงานธุรการ

· ระบบงานอาคารสถานที่

· ระบบโอนย้ายข้อมูล


ด้านสนับสนุนการบริหารงานภายในโรงเรียน

· ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Dashboard)


จุดเด่นของซอฟต์แวร์ ERP

· สามารถเลือกใช้งานระบบได้ตามความเหมาะสม

· ระบบย่อยเชื่อมต่อถึงกัน แบบ Online Real-time

· ความเสถียรสูง ใช้งานง่าย ติดตั้ง ใช้งานได้ทันที


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอชมการสาธิตระบบบริหารงานโรงเรียน INFOPRO School Cloud โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการให้บริการยาวนานกว่า 28 ปี ของ บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ERP สำเร็จรูปครบวงจร คลิก www.infopro.co.th/contactus

หรือโทร: 02-691-8711, 097-273-7807, 063-691-9697Comments


bottom of page