© 2019 by INFOPRO BUSINESS SOLUTION

  • Facebook Basic Black

SOFTWARE SOLUTIONS

ซอฟต์แวร์ของเรา

INFOPRO SCHOOL

CLOUD

ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ

INFOPRO ERP 3D CLOUD for enTerprise

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ

สำหรับธุรกิจ

INFOPRO ERP 3D CLOUD for financial institution

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ

สำหรับสถาบันการเงิน

INFOPRO ERP 3D CLOUD for university and college

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ

สำหรับมหาวิทยาลัย

INFOPRO training 
center cloud

ระบบบริหารงานการฝึกอบรม

INFOPRO erp 3d cloud hrms

ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3มิติ

INFOPRO evaluation cloud

ระบบประเมิน

other products

สินค้าอื่นๆ