top of page
ค้นหา

โรงเรียนกว่า 80% ไม่รู้ว่ามีระบบออกใบปพ. 1-9 ได้งานวิชาการเป็นงานหนึ่งที่สำคัญมากในการบริหารโรงเรียน เป้าหมายหลักของงานวิชาการคือการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จและความสามารถของทั้งผู้บริหารและโรงเรียน


จะดีกว่าไหม ถ้าจะมีระบบมาช่วยในการทำงานของคุณครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้?


INFOPRO School Cloud มีระบบที่สามารถประมวลผลการเรียน สามารถออกผลการเรียนในรูปแบบที่โรงเรียนต้องการและตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใบปพ. 1-9 หรือ Transcript และยังสามารถเก็บข้อมูลหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด กำหนดกลุ่มวิชา วิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหาวิชา คุณครูผู้สอน เป็นต้น


นอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆที่ช่วยงานภายในวิชาการ เช่น ระบบงานหลักสูตร, ระบบงานวัดผลประเมินผล, ระบบงานวิชาการ, ระบบงานประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ,ระบบงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์, ระบบกิจกรรม, ระบบ ปพ., ระบบรับสมัครผ่าน Webและระบบครูบันทึกผลสอบผ่าน Web


ระบบ INFOPRO School Cloud ประกอบด้วยระบบหลัก:

1.ระบบทะเบียนนักเรียน

2.ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี

3.ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล


ระบบเสริม (สามารถเลือกซื้อระบบได้ตามความจำเป็น):

-ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน

ระบบงานแนะแนว, ระบบงานวินัยนักเรียน/งานปกครอง ระบบบันทึกเวลาเข้าออก, ระบบห้องสมุด, ระบบคลังข้อสอบ

-ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

ระบบสอบเข้า (ข้อมูลเพื่อการตลาด), ระบบห้องพยาบาล, ระบบห้องอาหาร, ระบบงานนักเรียนเก่า (ศิษย์เก่า), ระบบงานบริหารคณะ (หอพัก)

-ระบบสนับสนุนการบริหารงานภายในโรงเรียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบคลังวัสดุ (Stock) และร้านค้า, ระบบครุภัณฑ์ (หรือทรัพย์สินถาวร), ระบบบริหารงานบุคคล, ระบบงานธุรการระบบงานอาคารสถานที่, ระบบโอนย้ายข้อมูล

-ระบบวิชาการวัดผลประเมินผล

ระบบงานหลักสูตร, ระบบงานวัดผลประเมินผล, ระบบงานวิชาการ, ระบบงานประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ,ระบบงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์, ระบบกิจกรรม, ระบบ ปพ., ระบบรับสมัครผ่าน Web, ระบบครูบันทึกผลสอบผ่าน Web

-ระบบสนับสนุนผู้บริหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Dashboard)

และ ACE ระบบเช็คเกรดและสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านมือถือ


ระบบ INFOPRO School Cloud สามารถสั่งซื้อและติดตั้งใช้งานได้ทันที


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอชมการสาธิตระบบ

🌐 : www.infopro.co.th/contactus

โทร : 02-691-8711

: 097-273-7807

: 063-691-9697

INFOPRO School Cloud

: www.infopro.co.th/infoproschoolcloud

เกี่ยวกับอินโฟโปร

🌐 : www.infopro.co.th

Comments


bottom of page