infopro Training 

center cloud

ระบบบริหารงานการฝึกอบรม

รายละเอียด

     ระบบบริหารการฝึกอบรม (Infopro School MIS) ระบบบริหารงานโรงเรียน เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลและการปฎิบัติงานของสถานศึกษา เช่นศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนกวดวิชา  โรงเรียนเสริมสวย เป็นต้น 

เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูล และการปฎิบัติงานได้ ซึ่งสามารถกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรได้เองตามต้องการ และสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมได้ทั้งหมด ไปจนถึงรายงานผลต่างๆ 

© 2019 by INFOPRO BUSINESS SOLUTION

  • Facebook Basic Black