ABOUT US

รู้จักอินโฟโปร

Oracle Silver Partner

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยระดับ A

กระทรวงการคลัง

     บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด (Infopro Business Solution Co.,Ltd) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อินโฟโปร จำกัด  ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด   จดทะเบียนเมื่อวันที่   3   พฤษภาคม    2537

     บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจให้บริการคำปรึกษา  ออกแบบ  และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ด้วยประสบการณ์  และบุคลากรที่มีความสามารถ   บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ  ให้เป็นบริษัทฯ  คนไทยที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ   โดยยึดหลักการว่า การทำงานต้องมีขั้นตอนแบบแผนแน่นอน  (Methodology)  ภายใต้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ   (Project Management)  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังนี้

  • เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

  • โครงการสำเร็จตรงตามเป้าหมาย  ทั้งเวลา  และงบประมาณ  

     บริษัทเริ่มต้นธุรกิจด้วยการรับจ้างพัฒนา Application Software ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังวัสดุ ระบบทรัพย์สินถาวร ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบการเงิน และระบบบัญชีแบบ 3 มิติ บริษัทได้ใช้ความรู้ความสามารถ พร้อมการวางแผนอย่างดีในการพัฒนาระบบโดยการพัฒนาได้เลือกใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open System) ไม่ยึดติดระบบปฎิบัติการของเครื่อง และยี่ห้อเครื่อง ตลอดจนเลือกใช้ Tool แบบ Object Oriented ที่มีความสามารถสูงในการพัฒนาระบบ มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อกับฐานข้อมูล และการออกแบบระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบเป็นการกำหนดพารามิเตอร์ได้  จนทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจำหน่าย และติดตั้งได้รวดเร็วแบบโปรแกรมสำเร็จรูปจนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับกลาง และ ใหญ่ให้ติดตั้งระบบ

     จากนั้นบริษัทได้ปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นเรื่อยมา ทำให้ระบบยังคงทันสมัยจนทำให้ลูกค้าของบริษัทสามารถใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่อง  บางองค์กรใช้ระบบมาแล้วกว่า 10 ปี  จากนั้นบริษัทได้พัฒนาระบบต่างๆ เพิ่มเติม จนครบวงจร  ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าที่ติดตั้งระบบแล้วกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

     นอกจากความสามารถทางด้านออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรมแล้ว บริษัทยังได้คิดค้นวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการ (Business Requirement Analysis) ให้ได้ผลลัพธ์ตรง ครบถ้วน รวดเร็ว และวิธีการนำระบบใช้จริง (INFOPRO Implementation Methodology) ที่มีประสิทธิภาพ และยอมรับโดยผู้ใช้ระบบ

     ในปี 2547 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้พัฒนาระบบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วยระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และระบบย่อยต่างๆ อีก 10 ระบบ ด้วยประสบการณ์ของบริษัท  บริษัทสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบได้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาส่งมอบ ระบบสามารถเริ่มใช้จริงได้ตั้งแต่ต้นปี 2548 และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน   ด้วยความสามารถดังกล่าว  บริษัทจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้อบรมวิชาวิเคราะห์ความต้องการระบบ (Business Requirement Analysis) ให้แก่บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง

     บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โปรแกรมที่มีความสามารถให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยได้ใช้ในราคาที่ไม่แพงนัก ทำให้ไม่ต้องสูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศ

© 2019 by INFOPRO BUSINESS SOLUTION

  • Facebook Basic Black