อินโฟโปร ระบบบัญชี มหาวิทยาลัย 3 มิติ

 
Infopro 3D University ERP System

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบทะเบียนนักศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย

โปรแกรมสำเร็จรูประบบทะเบียนนักศึกษา งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ  (INFOPRO University  ERP System) ที่บริษัท INFOPRO พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่เหมาะสำหรับสถานศึกษา  ได้แก่ มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย สถาบันการศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีผู้ใช้งานจำนวนมาก  มีวิทยาเขตอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกัน และมีความต้องการเรียกดูข้อมูลหรืองบการเงินแยกตามกองทุน แผนงาน งาน/โครงการ และดูรวมทั้งองค์กรได้แบบเป็น Online Real time ระบบประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน (Integrated Application Software) และลูกค้าสามารถเลือกใช้ระบบย่อยได้ตามต้องการ ดังนี้

1. ระบบทะเบียนนักศึกษา  
2. ระบบจัดทำและควบคุมงบประมาณ   8.  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
3. ระบบการเงิน (รับ,จ่ายเงิน)   9.  ระบบทรัพย์สินถาวร
4. ระบบการจ่ายเงิน 10.  ระบบคลังวัสดุ
5. ระบบเจ้าหนี้ 11.  ระบบบริหารงานบุคคล
6. ระบบลูกหนี้ และเงินทดรองจ่าย 12.  ระบบทุนการศึกษา
7. ระบบบัญชีแยกประเภท 13.   ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ระบบทั้งหมดเชื่อมต่อกัน (Integrated Application Software) ตามแผนภาพต่อไปนี้  

จุดเด่นของระบบ

 • ด้านโปรแกรมระบบงาน (Application Software)

        

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 3 มิติ (Infopro 3D ERP system)  มีหลักการเด่นคือเป็นระบบ 3 มิติ ซึ่งแต่ละมิติผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ตามความต้องการของธุรกิจ กล่าวคือ
มิติที่ 1 กองทุน (Company) ระบบสามารถกำหนดกองทุนได้มากกว่า 1 กองทุน เช่นกองทุนทั่วไป กองทุนทรัพย์สินถาวร กองทุนวิจัย กองทุนห้องสมุด กองทุนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งระบบจะสามารถออกงบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุนแยกตามกองทุน  และยังสามารถรวมทุกกองทุนเป็นภาพรวมทั้งองค์กรใหญ่ได้

มิติที่ 2 แผนงาน (Business unit)  ระบบสามารถกำหนดแผนงานในองค์กรได้หลายแผนงาน ซึ่งอาจกำหนดเป็นแผนงาน, คณะ, วิทยาเขต, ฝ่าย, Cost center หรือ Profit center  หรือ อื่นๆ ตามความต้องการ  ทำให้สามารถดูงบรายได้ค่าใช้จ่าย หรืองบกำไรขาดทุนของแต่ละแผนงาน และดูรวมทั้งองค์กรได้ 

มิติที่ 3 งาน/โครงการ  ระบบสามารถกำหนดได้หลาย  งาน/โครงการ ในองค์กร ซึ่งอาจกำหนดเป็นงาน, หน่วยงานย่อย, โครงการ, ภาควิชา, กิจกรรม หรือ อื่นๆ ตามความต้องการ  ดังนั้นองค์กรสามารถดูงบรายได้ค่าใช้จ่าย หรืองบกำไรขาดทุนของแต่ละงาน/โครงการ และดูรวมทั้งองค์กรได้ 

 • ด้านเทคโนโลยี  

         เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open system) และทันสมัย  เนื่องจาก

 • ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบได้ทั้งแบบ Client/Server และ/หรือแบบ Web Application กรณีใช้แบบ Client/Server ต้องติดตั้งระบบที่เครื่อง PC แต่กรณีใช้แบบ Web Application สามารถเรียกใช้โปรแกรมผ่าน Web Browser ผู้ใช้แต่ละคนในองค์กรเดียวกันเลือกใช้ต่างกันได้ 
 • สามารถใช้งานได้ทั้งใน Local Area Network (LAN) และ Wide Area Network (WAN)
 • ใช้ฐานข้อมูลมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือสูง ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ ในการเก็บฐานข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง
 • ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ Object Oriented Tools จึงทำให้การปรับโปรแกรม (Customization) หรือการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเป็นไปอย่างคล่องตัว และรวดเร็ว  ใช้ Case tools ในการออกแบบ database, ใช้  RAD (Rapid application Development Methodology) ในการพัฒนาระบบ
 •  เป็นระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้ใช้เลือก หากต้องการภาษาอื่นสามารถ Customize ได้
 • เป็นระบบเชื่อมต่อกัน (Integrated application software)
 • Online  Real time
 • ใช้ได้หลายคนพร้อมกัน (Multi users application)
 • การกำหนดค่าต่างๆ ถูกออกแบบเป็น Parameter ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง และการเพิ่มข้อมูลไม่จำกัดจำนวน และเรียกดูย้อนหลังได้

3.   ด้านบุคคลากร และ วิธีการนำระบบมาใช้จริง (Implementation Methodology)
ในแต่ละโครงการบริษัทจัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับลูกค้า   และในการนำระบบมาใช้จริง บริษัทมีวิธีการ (INFOPRO Implementation Methodology) เป็นมาตรฐานที่พิสูจน์มาแล้วว่าวิธีการนี้สามารถที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ อีกทั้งช่วยลดแรงต่อต้านจากผู้ใช้ระบบด้วย  

 • ระบบถูกนำมาใช้จริงในหลายองค์ขนาดใหญ่เป็นเวลาหลายปีจนถึงปัจจุบัน   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยฯจะได้รับจากการนำระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บริหารงานบุคคล และบัญชี เกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ   มาใช้มีดังนี้

 • ระบบทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่าน Web หรือบันทึกการลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ จัดตารางสอน ตรวจสอบบุรพวิชา แจ้งผลการเรียนผ่าน Web ออก Transcript
 • มหาวิทยาลัยฯสามารถออกงบการเงินต่าง ๆ  ได้รวดเร็ว  ถูกต้อง (Online Realtime)  เช่น  งบดุล  งบรายรับ-รายจ่าย  งบทดลอง  เป็นต้น  อีกทั้งยังสามารถรายงานผลตามกองทุน  แผนงาน  งาน/โครงการ  และอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้าง และระดับของผังบัญชีได้  ซึ่งข้อมูลหรือรายงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจ หรือบริหารมหาวิทยาลัยฯได้
 • ข้อมูลของระบบถูกเก็บที่ส่วนกลาง  (Computer Server)   ทำให้ผู้ใช้ระบบงานและผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันที่เป็นชุดปัจจุบันอยู่เสมอ  ทำให้ลดปัญหาเรื่องการตรวจสอบกระทบยอด (Reconcile) ระหว่างระบบหรือหน่วยงานได้
 • ระบบมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ (Security) ตามมาตรฐานสากล  ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้แต่ละระดับว่าจะเข้าถึงระบบใด หน้าจอใด และข้อมูลใดได้บ้าง  ทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง
 • ระบบมีความสามารถในการตรวจความถูกต้องของข้อมูล    (Data Validation)   เพื่อป้องกันความผิดพลาดเบื้องต้นได้    เช่น  ไม่สามารถลงบัญชีในรหัสบัญชีที่ไม่มีอยู่ในผังบัญชีได้  ตรวจสอบยอดเดบิตต้องเท่ากับยอดเครดิตเสมอ  เป็นต้น    ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถลดเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ในภายหลังได้
 • ระบบงบประมาณสามารถช่วยจัดทำงบประมาณ เก็บบันทึกงบประมาณที่ได้รับและที่ใช้จริง   ทำให้สามารถควบคุมการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการเงิน   มีฟังก์ชันช่วยในการรับ-จ่ายเงิน        ได้แก่      พิมพ์เช็ค   ใบหักภาษี ณ. ที่จ่าย  ออกใบเสร็จ   รวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานของส่วนงานการเงินได้  ทำให้งานการเงินเป็นระบบ  สะดวกรวดเร็ว   และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น  
 • ระบบเจ้าหนี้  สามารถบันทึกรายการเจ้าหนี้ได้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ควบคุม  และวางแผนการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ได้
 • ระบบลูกหนี้  สามารถบันทึกลูกหนี้รายตัวทั้งลูกหนี้นักศึกษา  และลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย  ระบบสามารถออกจดหมายเตือนลูกหนี้  เพื่อทวงถามได้ด้วย และล้างลูกหนี้เมื่อชำระได้
 • ระบบครุภัณฑ์  สามารถบันทึกรายการครุภัณฑ์ได้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง เก็บรูปถ่าย ระบบมีฟังก์ชันในการคิดค่าเสื่อมราคา  การซ่อมบำรุง  การเคลื่อนย้าย และมีรายงานเพื่อช่วยในการตรวจนับ  ทะเบียนครุภัณฑ์ สามารถพิมพ์ และอ่าน Barcode ได้
 • ระบบคลังวัสดุ  สามารถกำหนดได้หลายคลัง  เป็นร้านค้าได้ บันทึกรายการการรับ-จ่าย วัสดุ  คำนวณต้นทุนวัสดุที่ใช้ไปสำหรับแต่ละหน่วยงาน  และมีรายงานเพื่อช่วยในการตรวจนับ  เป็นต้น
 • ระบบบริหารงานบุคคล สามารถเก็บประวัติบุคคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือน ความดีความชอบรูปถ่าย การฝึกอบรม คำนวณเงินเดือน ภาษี ออกรายงานต่างๆ เพื่อส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม ธนาคาร และข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ Job Analysis
 • ระบบทุนการศึกษา สามารถเก็บรายละเอียดทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ทุนของมหาวิทยาลัย ทุนที่มีผู้บริจาค ทุนกู้ยืมรัฐบาล และรายละเอียดการจ่ายทุนให้กับนักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในมุมมองผู้บริหาร

 • ทราบต้นทุนแท้จริง และทันการณ์
 • ทราบรายได้แท้จริง และกองทุน/แผนงาน/งาน/โครงการที่ทำรายได้
 • มีข้อมูลตัดสินใจลงทุนในกองทุน/แผนงาน/งาน/โครงการที่มีสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย
 • ทราบข้อมูลการรับ การจ่ายเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้เพื่อวางแผนด้านการการเงิน
 • วางแผน และควบคุมการใช้งบประมาณ
 • วางแผน และควบคุมการใช้วัสดุ เพื่อไม่ให้มีการสำรองวัสดุเกินความจำเป็น หรือขาดแคลน
 • ควบคุมครุภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • จัดสรรทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และคุณสมบัติของบุคคลากร
 • เก็บรายละเอียดการรับ การจ่ายทุนเพื่อให้การใช้ทุนเกิดประโยชน์สูงสุด
Hardware Architecture ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต หรือสาขาที่อยู่ห่างไกล (Wide Area Network) เป็นดังนี้

INFOPRO.co.th
  PRODUCT
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับธุรกิจ
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับสถาบันการเงิน
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัย
   ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3 มิติ
   โปรแกรมระบบงานบริหารการฝึกอบรม
   ระบบบริหารงานโรงเรียน
   โปรแกรมระบบประเมิน
    SERVICE
   การบริการ (Services)
   บริการด้านอื่น ๆ
   สินค้าอื่นๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย
ABOUT US
FAQ
CONTACT US
สมัครงาน
Nike Free 3.0 V5 Femme Verte Noir Nike Free Run 2 Femme Nike Roshe Run Danmark Nike Roshe Run Speckle Nike Free Tiffany Blue Nike Free Run 5.0 Jordan Shoes Jordan Shoes All Black Nike Huarache Dames Kopen Nike Huarache Wit Pure Platinum Nike Air Max 90 Dames Nike Roshe Run Dames Nike Air Max 90 Red Nike Air Max 90 UK Nike Roshe Run Floral Nike Roshe Run Flyknit Nike Free Running Shoes Nike Air Huarache Womens All Rose Nike Roshe UK Sale Nike Roshe Run UK