ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3 มิติ
INFOPRO Human Resource Management System


รายละเอียด 

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ลักษณะ 3 มิติ ของอินโฟโปรเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการข้อมูลแบบ 3 มิติ เช่นมีบริษัทในเครือ  มีหลายธุรกิจ หลายฝ่าย หลายหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลตามมิติต่างๆ ที่กำหนดได้   ระบบมีความสามารถโดยสรุปดังนี้

 • ทะเบียนประวัติบุคลากร (Personal Information)

ระบบสามารถจัดเก็บประวัติบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยประวัติส่วนตัว รูปถ่าย ครอบครัว ที่อยู่  การศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง เกียรติคุณ การยกย่องหรือรางวัลที่ได้รับ และสามารถออกรายงานมาตรฐาน หรือเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น  

 • รายชื่อพนักงานตามประเภทพนักงาน ตามสัญชาติ
 • รายงานสรุปพนักงานตามตำแหน่ง  วุฒการศึกษา
 • รายงานประวัติพนักงาน 
 • ประวัติการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายหน่วยงาน  ของบุคลากร  เป็นต้น

2.   เงินเดือน (Payroll Management)
สามารถเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนบุคลากร  โดยสามารถจ่ายแบบเป็นงวด และรายเดือน มีรายการหัก รายการเพิ่ม  พร้อมส่งรายการจ่ายมายังระบบบัญชีการเงิน     และสามารถออกรายงานมาตรฐานต่าง ๆ หรือเรียกดูข้อมูล เช่น    

 • ใบจ่ายเงินเดือน  (Pay Slip)
 • สรุปการจ่ายเงินเดือนพนักงานตามประเภทพนักงาน ตามหน่วยงาน ตามบัญชี   
 • สามารถพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1  ภ.ง.ด. ก. รายงานสรุปภาษีประจำปี
 • สามารถพิมพ์  สปส. 1- 10  ส่วนที่ 1  และส่วนที่  2  ได้  เป็นต้น
 • สวัสดิการ (Benefits and Welfare Management)

               สามารถกำหนดสวัสดิการต่างๆ เช่น

  • สวัสดิการการรักษาพยาบาล  สามารถกำหนดสวัสดิการที่ให้แต่ละระดับ เช่น อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก เป็นต้น บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ออกรายงานการจ่ายสวัสดิการ และรายงานสรุป
  • สวัสดิการเงินกู้  สามารถกำหนดแผนเงินกู้ อัตารดอกเบี้ย การชำระคืน และบันทึกการกู้ยืมเงิน และหักเงินเดือนได้  ออกรายงานการกู้ยืม ยอดชำระ และยอดคงเหลือ ทั้งรายบุคคล และรายงานสรุป
  • สวัสดิการเบิกเงินล่วงหน้า สามารถบันทึกการเบิกเงินล่วงหน้า และหักเงินดือนเพื่อรับชำระคืน ออกรายงานการเบิกเงินล่วงหน้า ยอดชำระคืน และยอดคงเหลือ ทั้งรายบุคคล และรายงานสรุป
  • สวัสดิการเงินสะสม  สามารถหักเงินสะสมจากเงินเดือน จ่ายเงินสะสม และออกรายงานยอดเงินสะสมรายบุคคล และรายงานสรุป
  • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์  บันทึกสมาชิก หักเงินเดือน จ่ายสวัสดิการ  และออกรายงานยอดเงินสะสมรายบุคคล และรายงานสรุป
 • การประเมินผลงาน (Evaluation Management)
  • สามารถบันทึกการประเมินผลงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รายบุคคล และเก็บเป็นประวัติบุคลากร  (Performance Appraisal)
  • สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือน / อัตราค่าจ้างตามอัตรากำหนดทั้งแบบรายบุคคล  รายกลุ่ม หรือตามระดับ
  • สามารถวางแผนการขึ้นเงินเดือน
  • การรับเครื่องราชย์
  • การรับรางวัลต่างๆ
 • การวางแผนกำลังคน (Career Planning Management)
  • สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของแต่ละงาน (Job Description)
  • สามารถกำหนดทักษะที่จำเป็น คุณสมบัติ และ ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ ของแต่ละงาน (Job Specification)
 • การสรรหาบุคลากร (Personnel Selection)

  เมื่อต้องการบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในตำแหน่งใด สามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อหาบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาพิจารณาได้

 • การบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance Management)
  • บันทึกเวลาเข้าออก (กรณีมีเครื่องบันทึกเวลา)
  • บันทึกการลาป่วย ลากิจ  ลาศึกษาต่อ เป็นต้น โดยผู้ขอลาสามารถส่งใบลาผ่าน Web ได้
  • รายงานการมา ขาด สาย ลา ป่วย และ รายงานสรุป
  • สามารถกำหนดวันหยุดขององค์กร และ กะการเข้าทำงานของบุคลากรแบบเป็นกลุ่ม หรือ รายบุคคล
 • การฝึกอบรม (Training Management)
  • บันทึกข้อมูลฝึกอบรม ดูงาน
  • รายงานฝึกอบรม ดูงานตามบุคคล  ตามหลักสูตร
  • สามารถกำหนดแผนการฝึกอบรมสำหรับแต่ละงาน และบันทึกการอบรม ผลการอบรมที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบุคลากร (Training and Career Development)

INFOPRO.co.th
  PRODUCT
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับธุรกิจ
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับสถาบันการเงิน
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัย
   ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3 มิติ
   โปรแกรมระบบงานบริหารการฝึกอบรม
   ระบบบริหารงานโรงเรียน
   โปรแกรมระบบประเมิน
    SERVICE
   การบริการ (Services)
   บริการด้านอื่น ๆ
   สินค้าอื่นๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย
ABOUT US
FAQ
CONTACT US
สมัครงาน
Nike Free 3.0 V5 Femme Verte Noir Nike Free Run 2 Femme Nike Roshe Run Danmark Nike Roshe Run Speckle Nike Free Tiffany Blue Nike Free Run 5.0 Jordan Shoes Jordan Shoes All Black Nike Huarache Dames Kopen Nike Huarache Wit Pure Platinum Nike Air Max 90 Dames Nike Roshe Run Dames Nike Air Max 90 Red Nike Air Max 90 UK Nike Roshe Run Floral Nike Roshe Run Flyknit Nike Free Running Shoes Nike Air Huarache Womens All Rose Nike Roshe UK Sale Nike Roshe Run UK