ระบบบัญชีบริษัท ขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐ

 

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับธุรกิจ

INFOPRO 3D ERP for Business 

โปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ (INFOPRO 3D ERP System) ที่บริษัท INFOPRO พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่เหมาะสำหรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก มีบริษัทในเครือ หรือมีสาขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกัน ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรธุรกิจ บริษัท ห้าง ร้าน อินโฟโปร มีจุดเด่นที่สามารถวัดผลการดำเนินงานแยกตามหน่วยธุรกิจ เช่นตามกลุ่มสินค้า หรือวางแผนเติบโต/ขยายธุรกิจในอนาคตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบ  นอกจากนั้นผู้ใช้ระบบอินโฟโปรสามารถเรียกดูข้อมูลหรืองบการเงินแยกตามบริษัทในเครือ ตามสาขา และดูรวมทุกบริษัท/สาขาทั้งองค์กรได้แบบเป็น Online Real time ระบบอินโฟโปร เป็นทั้ง web application และ client/server ระบบประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน (Integrated Application Software) และลูกค้าสามารถเลือกใช้ระบบย่อยได้ตามต้องการ ดังนี้

 • ระบบขาย (Sales and Order Processing)
 • ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
 • ระบบจัดทำและควบคุมงบประมาณ (Budgeting)
 • ระบบการเงิน (รับ,จ่าย) (Finance)
 • ระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable)
 • ระบบลูกหนี้ และเงินยืมทดรองจ่าย (Accounts Receivable)
 • ระบบบัญชีแยกประเภท ( General Ledger) และระบบสร้างรายงาน (G/L Report Generator)
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และ ประเมินผู้ขาย (Purchasing and Vendor Evaluation)
 • ระบบคลังสินค้า (Multi warehouse and Inventory control)
 • ระบบทรัพย์สินถาวร (Fixed Assets)
 • ระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)
 • ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security)

จุดเด่นของระบบ

 • ด้านโปรแกรมระบบงาน (Application Software)

        

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 3 มิติ (Infopro 3D ERP system)  มีหลักการเด่นคือเป็นระบบ 3 มิติ ซึ่งแต่ละมิติผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ตามความต้องการของธุรกิจ กล่าวคือ

มิติที่ 1 บริษัท (Company) ระบบสามารถกำหนดบริษัทได้มากกว่า 1 บริษัท ซึ่งอาจหมายถึงบริษัทในเครือ หรือธุรกิจย่อย หรือ สาขา ซึ่งระบบจะสามารถออกงบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุนแยกตามบริษัท  หรือบริษัทในเครือ หรือธุรกิจได้  และยังสามารถรวมทั้งหมดเป็นภาพรวมทั้งองค์กรใหญ่ได้

มิติที่ 2 หน่วยธุรกิจ (Business unit)  ระบบสามารถกำหนดหน่วยธุรกิจในองค์ได้หลายหน่วยธุรกิจ  ดังนั้นองค์สามารถดูงบกำไรขาดทุนของแต่ละหน่วยธุรกิจ หรือดูรวมได้  หรืออาจกำหนดเป็นแผนงาน, ฝ่าย, Cost center, Profit center, product หรือ อื่นๆ ตามความต้องการ  ทำให้ทราบผลกำไรขาดทุนของแต่ละแผน, หน่วยธุรกิจ, ฝ่าย, Cost center, Profit center, product หรือ อื่นๆ ตามความต้องการ

มิติที่ 3 หน่วยธุรกิจย่อย/งาน/โครงการ  ระบบสามารถกำหนดหน่วยธุรกิจย่อย หรือ งาน หรือ โครงการในองค์กรได้หลายธุรกิจย่อย/งาน/โครงการ ดังนั้นองค์กรสามารถดูงบกำไรขาดทุนของแต่ละธุรกิจย่อย/งาน/โครงการ หรือดูรวมได้  หรืออาจกำหนดเป็นหน่วยงานย่อย หรือ อื่นๆ ตามความต้องการ ซึ่งจะทำให้สามารถทราบผลกำไรขาดทุนของแต่ละธุรกิจย่อย/งาน/โครงการหน่วยงานย่อย หรือ หรือ อื่นๆ ตามที่กำหนดได้ 

 • ด้านเทคโนโลยี

         เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open system) และทันสมัย  เนื่องจาก

 • ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบได้ทั้งแบบ Client/Server และ/หรือแบบ Web Application กรณีใช้แบบ Client/Server ต้องติดตั้งระบบที่เครื่อง PC แต่กรณีใช้แบบ Web Application สามารถเรียกใช้โปรแกรมผ่าน Web Browser ผู้ใช้แต่ละคนในองค์กรเดียวกันเลือกใช้ต่างกันได้ 
 • สามารถใช้งานได้ทั้งใน Local Area Network (LAN) และ Wide Area Network (WAN)
 • ใช้ฐานข้อมูลมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือสูง ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ ในการเก็บฐานข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง     
 • ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ Object Oriented Tools จึงทำให้การปรับโปรแกรม (Customization) หรือการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเป็นไปอย่างคล่องตัว และรวดเร็ว  ใช้ Case tools ในการออกแบบ database, ใช้  RAD (Rapid application Development Methodology) ในการพัฒนาระบบ
 •  เป็นระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้ใช้เลือก กรณีต้องการให้เป็นภาษาอื่นสามารถ Customize ได้
 • เป็นระบบเชื่อมต่อกัน (Integrated application software)
 • เป็นระบบ Online  Real time
 • ใช้ได้หลายคนพร้อมกัน (Multi users application)
 • การกำหนดค่าต่างๆ ถูกออกแบบเป็น Parameter ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง การเพิ่มข้อมูลไม่จำกัดจำนวนและเรียกดูประวัติย้อนหลังได้

3.   ด้านบุคคลากร และ วิธีการนำระบบมาใช้จริง (Implementation Methodology)

ในแต่ละโครงการบริษัทจัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับลูกค้า   และในการนำระบบมาใช้จริง บริษัทมีวิธีการ (INFOPRO Implementation Methodology) เป็นมาตรฐานที่พิสูจน์มาแล้วว่าวิธีการนี้สามารถที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ อีกทั้งช่วยลดแรงต่อต้านจากผู้ใช้ระบบด้วย  

 • ระบบถูกนำมาใช้จริงในหลายองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นเวลาหลายปีจนถึงปัจจุบัน   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ   มาใช้มีดังนี้

 • ออกงบการเงินต่าง ๆ  ได้รวดเร็ว  ถูกต้อง (Online Realtime)  เช่น  งบดุล  งบรายรับ-รายจ่าย  งบทดลอง  เป็นต้น  อีกทั้งยังสามารถรายงานผลตาม 3 มิติ ที่กำหนดไว้ในโครงสร้าง และระดับของผังบัญชีได้  ซึ่งข้อมูลหรือรายงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจ ได้
 • ข้อมูลของระบบถูกเก็บที่ส่วนกลาง  (Computer Server)   ทำให้ผู้ใช้ระบบงานและผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันที่เป็นชุดปัจจุบันอยู่เสมอ  ทำให้ลดปัญหาเรื่องการตรวจสอบกระทบยอด (Reconcile) ระหว่างระบบหรือหน่วยงานได้
 • ระบบมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ (Security) ตามมาตรฐานสากล  ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้แต่ละระดับว่าจะเข้าถึงระบบใด หน้าจอใด และข้อมูลใดได้บ้าง  ทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง
 • ระบบมีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล    (Data Validation)   เพื่อป้องกันความผิดพลาดเบื้องต้นได้    เช่น  ไม่สามารถลงบัญชีในรหัสบัญชีที่ไม่มีอยู่ในผังบัญชีได้  ตรวจสอบยอดเดบิตต้องเท่ากับยอดเครดิตเสมอ  เป็นต้น    ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถลดเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ในภายหลังได้ ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ในแง่มุมที่ข้อมูลไม่ตรงกัน ประหยัดเวลาในการทำงาน และการตรวจสอบ
 • ระบบงบประมาณสามารถช่วยเก็บบันทึกงบประมาณที่ได้รับและที่ใช้จริง   ทำให้สามารถควบคุมการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถประมาณการรายได้ซึ่งระบบจะทำการเปรียบเทียบรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับรายได้ที่ประมาณการไว้ให้
 • ระบบการเงิน   มีฟังก์ชันช่วยในการรับ-จ่ายเงิน        ได้แก่      พิมพ์เช็ค   ใบหักภาษี ณ. ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบเสร็จ   รวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานของส่วนงานการเงินได้  ทำให้งานการเงินเป็นระบบ  สะดวกรวดเร็ว   และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น  
 • ระบบเจ้าหนี้  สามารถบันทึกรายการเจ้าหนี้ได้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ควบคุม  และวางแผนการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ได้
 • ระบบลูกหนี้  สามารถบันทึกลูกหนี้รายตัว และลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย  ระบบสามารถออกใบแจ้งหนี้ และจดหมายเตือนลูกหนี้เงินยืมทดรอง  เพื่อทวงถามได้ด้วย และล้างลูกหนี้เมื่อชำระได้
 • ระบบทรัพย์สินถาวร  สามารถบันทึกรายการทรัพย์สินถาวร  ได้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง เก็บรูปภาพทรัพย์สิน ระบบมีฟังก์ชันในการคิดค่าเสื่อมราคา  การซ่อมบำรุง  การเคลื่อนย้าย และมีรายงานเพื่อช่วยในการตรวจนับ  ทะเบียนทรัพย์สิน  สามารถพิมพ์ และอ่าน Barcode ได้
 • ระบบคลังสินค้า  สามารถกำหนดได้หลายคลัง (Multi-warehouse) บันทึกรายการการรับจากการจัดซื้อ -จ่าย สินค้า  คำนวณต้นทุนสินค้า และมีรายงานเพื่อช่วยในการตรวจนับ  เป็นต้น
 • ระบบบริหารงานบุคคล สามารถเก็บประวัติบุคคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือน ความดีความชอบรูปถ่าย การฝึกอบรม คำนวณเงินเดือน ภาษี ออกรายงานต่างๆ เพื่อส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม ธนาคาร และข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ Job Analysis
 • ระบบลูกค้าสัมพันธ์สามารถการเก็บข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อกับลูกค้าเพื่อใช้ในการติดตามการขาย และสร้างความสันพันธ์กับลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในมุมมองผู้บริหาร

 • ทราบต้นทุนแท้จริง และทันการณ์
 • ทราบรายได้แท้จริง และบริษัท/หน่วยธุรกิจ/งาน/โครงการ (ตาม 3 มิติที่กำหนด) ที่ทำกำไร หรือขาดทุนทำให้มีข้อมูลตัดสินใจลงทุน
 • ทราบข้อมูลการรับ การจ่ายเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้เพื่อวางแผนด้านการเงิน
 • วางแผน และควบคุมการใช้งบประมาณ
 • วางแผน และควบคุมการสั่งสินค้า เพื่อไม่ให้มีการสำรองสินค้าเกินความจำเป็น หรือขาดแคลน
 • ควบคุมทรัพย์สินถาวรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • จัดสรรทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และคุณสมบัติของบุคคลากร
Hardware Architecture ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างสาขาที่อยู่ห่างไกล (Wide Area Network) เป็นดังนี้

INFOPRO.co.th
  PRODUCT
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับธุรกิจ
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับสถาบันการเงิน
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัย
   ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3 มิติ
   โปรแกรมระบบงานบริหารการฝึกอบรม
   ระบบบริหารงานโรงเรียน
   โปรแกรมระบบประเมิน
    SERVICE
   การบริการ (Services)
   บริการด้านอื่น ๆ
   สินค้าอื่นๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย
ABOUT US
FAQ
CONTACT US
สมัครงาน
Nike Free 3.0 V5 Femme Verte Noir Nike Free Run 2 Femme Nike Roshe Run Danmark Nike Roshe Run Speckle Nike Free Tiffany Blue Nike Free Run 5.0 Jordan Shoes Jordan Shoes All Black Nike Huarache Dames Kopen Nike Huarache Wit Pure Platinum Nike Air Max 90 Dames Nike Roshe Run Dames Nike Air Max 90 Red Nike Air Max 90 UK Nike Roshe Run Floral Nike Roshe Run Flyknit Nike Free Running Shoes Nike Air Huarache Womens All Rose Nike Roshe UK Sale Nike Roshe Run UK